For sale: Frans Bekkerstraat 89c, 3082 TK Rotterdam - Adwil Vastgoed B.V.
5 photos available

For sale: Frans Bekkerstraat 89c, 3082 TK Rotterdam

Type of residence Apartment, upstairs apartment
Liveable area 105 m²
Public auction
New for sale

General

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker ben... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, upstairs apartment
Construction period 1938
Status Available
Offered since 25 July 2018

Features

Offer
Reference number 07019
Price Public auction
Upholstered Not furnished
Furnishing Unfurnished
Status New for sale
Acceptance By consultation
Offered since 25 July 2018
Last updated 26 July 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Apartment, upstairs apartment
Floor 2nd floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1938
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Surfaces and content
Effective area 105 m²
Content 252 m³
Mapping
Number of floors 2
Number of rooms 4
Outdoors
Location On a quiet street
Residential area
Near highway
Near public transport
Near school
Boiler
Combiboiler Yes
Cadastral informations
Ownership Full ownership

Definition

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.

HET WORDT AANGRADEN EEN DESKUNDIGE IN TE SCHAKELEN OM DE VEILINGAANKOOP TE BEGELEIDEN
BEZICHTIGING VAN HET APPARTEMENT IS NIET MOGELIJK !

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

op 22 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 09.30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4512-A, appartement index 6, welke appartementsrecht omvat:
a. het onverdeeld vier/achttiende (4/18e), aandeel in de gemeenschap bestaande uit de panden met toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie E, - nummer 3886, groot twee are vier en dertig centiare, plaatselijk bekend te Rotterdam, Frans Bekkerstraat 89abc en 91abc;
b. het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede en derde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Frans Bekkerstraat 89 C, 3082 TK Rotterdam.
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur en de zijnen.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 7 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 september 2018.
Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001733, in behandeling bij Willy van Buren

Ground floor

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4512-A, appartement index 6, welke appartementsrecht omvat:
a. het onverdeeld vier/achttiende (4/18e), aandeel in de gemeenschap bestaande uit de panden met toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie E, - nummer 3886, groot twee are vier en dertig centiare, plaatselijk bekend te Rotterdam, Frans Bekkerstraat 89abc en 91abc;
b. het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede en derde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Frans Bekkerstraat 89 C, 3082 TK Rotterdam.

Recently viewed