4 photos available

For sale: Lemelerberg 167, 2905 NN Capelle aan den IJssel

Type of residence Apartment, gallery flat, corridor flat
Liveable area 88 m²
Public auction

General

Openbare executoriale verkoop

LET OP!!!!!!! DEZE WONING KAN NIET WORDEN BEZOCHT. AFSPRAAK MAKEN VOOR BEZICHTIGING IS NIET MOGELIJK.

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie o... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, gallery flat, corridor flat
Construction period 1978
Status Available
Offered since 24 September 2018

Features

Offer
Reference number 07043
Price Public auction
Upholstered Not furnished
Furnishing Unfurnished
Acceptance By consultation
Offered since 24 September 2018
Last updated 26 September 2018
Construction
Type of residence Apartment, gallery flat, corridor flat
Floor 3rd floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1978
Surfaces and content
Effective area 88 m²
Content 200 m³
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3 of which (2 bedrooms)
Outdoors
Location On a quiet street
Residential area
Sheltered location
Near highway
Near public transport
Near school
Boiler
Combiboiler Yes
Features
Number of parking spaces 1
Number of covered parking spaces 1
Association of owners
Registered at Chamber of Commerce Yes
Cadastral informations
Ownership Full ownership

Definition

Openbare executoriale verkoop

LET OP!!!!!!! DEZE WONING KAN NIET WORDEN BEZOCHT. AFSPRAAK MAKEN VOOR BEZICHTIGING IS NIET MOGELIJK.

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.

HET WORDT AANGRADEN EEN DESKUNDIGE IN TE SCHAKELEN OM DE VEILINGAANKOOP TE BEGELEIDEN
BEZICHTIGING VAN HET APPARTEMENT IS NIET MOGELIJK !

(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 24 oktober 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie C, complexaanduiding 5524-A, appartementsindex 143, omvattende:
a. het honderd en tien achttienduizend zeshonderd dertigste (110/18630e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren bestaande uit eenhonderd vierenzestig woningen, eenhonderd achtenzeventig parkeerplaatsen, eenhonderd vijfenzestig bergingen alsmede twee bedrijfsruimten, plaatselijk bekend Holterberg 101 tot en met 112 en 115 tot en met 184, de Lemelerberg 101 tot en met 182 (woningen), de Holterberg 113 - 114 en de Lemelerberg 183 - 184 (bedrijfsruimten), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie C, nummer 5455, groot een hectare acht are en zesenzestig centiaren (1 ha 8 a 66 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkons op de derde verdieping, afzonderlijke berging en parkeerplaats op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2905 NN Capelle aan den IJssel, Lemelerberg 167;
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is mogelijk verhuurd aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 9 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 november 2018.
Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 713, e-mail: Nisha.Hemradj@roxlegal.nl, in behandeling bij Nisha Hemradj.

Adwil Vastgoed vermeld nadrukkelijk dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Deze dient slechts als uitnodiging tot het maken van een afspraak tot bezichtiging en het doen van een bod. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bezichtiging: Alléén na een via ons kantoor gemaakte afspraak.
Hoewel deze presentatie met uiterste zorg is samengesteld, kan zij onjuistheden bevatten. Aan deze onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Adwil Vastgoed behartigt de belangen van de verkopende partij; neem uw eigen VBO aankoopmakelaar mee.

Photos

Recently viewed